CONCURS DE LES CREUS DE MAIG 2012 ORGANISAT PER LO RAT PENAT

Lo Rat Penat, baix el patrocini de l’Excm. Ajuntament de Valéncia i en la colaboració de les entitats que es mencionen, ORGANISA i CONVOCA el present Concurs de les Creus de Maig d’acort en les següents.

BASES:

Podran concórrer ad ell qualsevol entitat cultural o comercial, Juntes de Festes, Comissions Falleres, Parròquies, Coleges, i també particulars que ho desigen, sempre i quan estiguen dins del terme municipal de Valéncia. L’inscripció deu fer-se per carta dirigida a la Secretaria de Lo Rat Penat, carrer Trinquet de Cavallers, 9, 46003 Valéncia, be per correu, personalment, per fax (96 391 22 55), o per correu electrònic (e-mail: secretaria@loratpenat.org)  fins a les 20’30 hores del dia 26 del més d’abril en el qual es tancarà el determini  improrrogablement. En ella deu fer-se constar el punt del carrer o plaça en que s’alçarà la Creu, com també el nom del President, Director o persona en cap que la represente, firmada i en el seu domicili i teléfon o persona de contacte a qui poder dirigir-se.

 

Les Creus, com és tradicional, han d’estar confeccionades en flor natural i fresca, si be podran usar-se com a complements ornamentals la flor seca, plantes, pedra rocosa, jocs d’aigua, llum o qualsevol atre efecte que ajude a la seua noblea en el seu conjunt, quedant descalificades, per tant, les fetes en paper de seda, plàstics o materials que imiten o substituïxquen a la flor, aixina com les que no estiguen instalades quan passe el Jurat, que serà a partir de les 8’30 hores del dia 3 de maig, dijous, festivitat de l’Invenció de la Santa Creu. El Jurat tindrà en conte per a la seua valoració la quantitat i qualitat de la flor, les rarees de les espècies vegetals i florals, la composició cromàtica, la simbologia, els elements i la flora autòctona, la presència d’aigua i l’allumenació, els elements estructurals,  el disseny, l’innovació, l’originalitat i, en general, tots aquells detalls que ajuden a realçar l’image de la Santa Creu. Segons la seua estima, el Jurat otorgarà els següents guardons:

SECCIÓ A

Ad esta Secció podran participar els monuments florals que superen els 3 m d’alçària i / o un presupost igual o superior de 500 €

PREMIS

De l’Excm. Ajuntament de Valéncia:

Extraordinari “Paco Domingo”: Diploma,   i 1.000 €

1º         “           “           700 €

2º         “           “           550 €

De l’Assoc. Prof. de Flors i Plantes 3º         “           “           500 €

SECCIÓ B

Ad esta Secció podran participar els monuments florals que no superen els 3 m d’alçària i/o en un presupost inferior als 500 €.

Les creus inscrites en la secció B i que a juí del Jurat superen el presupost o alçària d’esta secció no tindran opció a premi.

 

PREMIS

De Raúl Alapont:

Extraordinari “Pere Delmonte”: Diploma  i       500 €

Assocació Valenciana d’Agricultors ASAJA 1º        “        “    400 €

“                 “                        “                “ 2º        “      “     350 €

“                        “                 “        3º        “        “     250 €

 

Totes les Creus inscrites en abdós seccións i plantades tindran una aportació de 50 Euros. Les que no obtinguen premi seran considerades Accèssit i rebran la subvenció, Diploma de l’Excm. Ajuntament. Les Creus inscrites deuran de tindre, com a mínim, un valor igual o superior a la subvenció. Aquelles Creus que, pel seu tamany, exposició inadequada, tècnica i acabat deficient i mal estat del material vegetal-floral i que a juí del Jurat, no reunixquen els mèrits suficients, seran descalificades, perdent el dret a premi i a la subvenció.

 

El Jurat estarà compost per un assessor tècnic de Lo Rat Penat, un assessor tècnic de l’Universitat i un assessor tècnic designat per la Delegació de Festes i Cultura Popular de l’Ajuntament de Valéncia per a cada una de les seccions, actuant un d’ells com a secretari.

El veredicte del Jurat, serà inapelable i es donarà a conéixer pels mijos de comunicació. L’entrega dels premis en l’Hemicicle de l’Excm. Ajuntament de Valéncia s’anunciarà prèviament. Els premis o subvenció que no es retiren per les entitats premiades caducaran als 2 mesos a l’entendre’s que renuncien ad ells.

 

Lo Rat Penat prega, un any més, l’entrega de fotografies de les Creus (e-mail: secretaria@loratpenat.org) per a que en els seus archius es guarde memòria històrica de totes elles i els estudiosos puguen evaluar l’evolució de la festa.

 

Valéncia, abril de 2012

Autor entrada: hablemosdefallas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *