Taula redona-coloqui baix el títul “¿El tamany importa? (en les Falles)

En la vesprada de l’11 de setembre i en la sèu del Círcul d’Opinió Bunyols d’Or i Brillants ab Fulles de Llorer, organisat  per esta mateixa associació conjuntament en l’Associació Casal Bernat i Baldoví, ha tingut lloc la taula redona-coloqui baix el títul “¿El tamany importa? (en les Falles)”

Actuant com a ponents Manolo Algarra (artiste faller), Mª Carmen Gimeno (copresidenta Falla Plaça La Mercé), Álvaro Guija (artiste faller), Paco Romero (president de la Federació de falles de 1A) i David Moreno (artiste faller), moderats pel periodiste Jaume Bronchud.

S’ha debatut en base a la polèmica decisió presentada per la majoria dels artistes de la Secció Especial de llimitar la mida de les falles.

Relaxadament, cada part ha posat de manifest la seua problemàtica. Per una banda el pèsim moment que viuen els tallers dels artistes fallers en l’actualitat, molts del quals s’han vist en la necessitat de tancar per a dedicar-se a uns atres menesters més productius.

L’artiste faller ha passat de ser un treballador artesà a un empresari al que li han caigut damunt, com a afegits, problemes i responsabilitats fiscals que no han sabut resoldre, molts d’ells per la vertent emocional, vocacional i, per qué no, competitiva, que té la seua activitat.

Quan algú d’ells ha fet números sobre el cost real de la Falla, s’ha sorprés i esglayat per la poca rendabilitat de la seua faena, fent-se el propòsit de no poder continuar més aixina.

Per una atra banda els fallers també han expressat els problemes que patixen en els temps actuals per a l’obtenció de ingressos per a poder pagar la Falla: Reducció de censos, poc resultat dels métodos tradicionals d’obtindre eixos ingressos, fugides de patrocinadors pels més variats motius i inclús la pèrdua d’interés per la Falla en sectors creixents dins de les Comissions.

Les conclusions del debat podríem resumir en:

L’assunt que dona títul al coloqui, sobre la reducció del tamany de la Falla, ha segut una manera d’iniciar un debat ya ineludible sobre el mal moment de la professió d’artiste faller.

Una notícia que impacte per a remoure el tema i obligar a una busca conjunta de solucions, que no passen a soles pel tamany.

Ineludible necessitat de diàlec i enteniment entre fallers i artistes, mil vegades propost, i que encara mai han arribat a assentar-se sériament. De no ser aixina, un problema que afecta a abdós parts s’agravarà i no sabem en quines conseqüències.

Conscienciació i ensenyança de la realitat del treball en els tallers dels artistes fallers en les comissions, en visites a dits tallers i entenent lo que allí se fa i lo que costa.

Trobar noves formes de finançació fòra de les portes a les que habitualment se toca. Som Patrimoni de l’Humanitat i és menester buscar resò fòra de nostres fronteres tant a nivel estatal com internacional. Anar de la mà a demanar-ho a Conselleries com Indústria, Turisme, etc.

Les paraules de benvinguda del President del Círcul, Joan Josep Gimeno i de tancament del President del Casal Bernat i Baldoví, Òscar Rueda, en abdós casos en agraïments als ponents i assistents completaren este més que interessant coloqui, que se va fer curt.

Autor entrada: hablemosdefallas