Homenage a Josep Peris Celda (1882-1960) en Lo Rat Penat

LA FAMÍLIA DE L’ESCRITOR ENTREGARÀ UN RETRAT PER A LA GALERIA D’ESCRITORS I POETES VALENCIANS I LA SECCIÓ DE TEATRE REPRESENTARÀ LA SEUA CONEGUDA OBRA “NELO BACORA”

Lo_rat

La Secció de Teatre de Lo Rat Penat, presentarà el pròxim dimarts dia 20 de decembrea les 19.30 h. l’obra, “Bilingüe” en un acte i en prosa de Peris Celda titulada: NELO BACORA, en el Saló d’Actes Constantí Llombart de Lo Rat Penat, c/ Trinquet de Cavallers, 9 de Valéncia.

En este acte, s’oferirà un homenage al seu autor Josep Peris Celda (1882-1960) en la presència de la seua familia, la qual farà entrega a Lo Rat Penat d’un retrat per a que passe a formar part de la galeria d’escritors i poetes valencians.

Josep Peris Celda tingué una ampla producció lliterària i en especial teatral. De la biografia que realisà Vicent Vidal Corella se despren que “…fon un valencià cabal, que va sentir son amor a la seua terra ab fervor efusiu, escrivitn en prosa i en vers multitut d’obres per al teatre, mantenint sempre en alt la gràcia i l’esperit del poble valencià. Fon un verdader poeta popular, volgut i admirat per tots, que va crear i mantingué ab la seua actuació lliterària el clima sempre creixent del teatre valencià i, ademés, d ela lliteratura típica en llibrets de falla, milacres de Sant Vicent, coloquis i atres manifestacions polulars… va ser el més fecunt i pricipal alimentador del teatre en Valéncia. Cultivà en èxit tots els géneros teatrals –drama, comèdia, sainet, astracanada i revista- ab ple domini de l’escena… i també fon un inspirat poeta popular. I un gran valencià.”

Representació de “NELO BACORA”. Repartiment:

Margarita, Amparo Mateu; Julia, Charo Torres; Visanteta, Maite Fayos; Adolfo Leopoldo Canet; Paco, Juan Pardo; Alfredo, Vicente Gregori; Polonio, Antonio Llopis; Nelo Bacora, Remigi Pons.

Regidor: José M. Machancoses                            Llum i sò: Alfredo Ros

Direcció: Remigi Pons

###BLANK###

Autor entrada: hablemosdefallas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *