Artista y Falleras Mayores de la Falla Vicente Pallardó – Parque Central

 

Falllla Esscullttorr Viicentt Pallllarrdo – Parrc Centtrrall
En ell començamentt d’’aquestt nou exerciicii,, lla Falllla Esculltor Viicent
Pallllardo de Torrentt,, tte ell pllaer d’’iinfformar–vos que ell passatt 1 de JJuny va
ttiindré lllloc all nosttre casall,, en JJuntta Exttraordiinàriia,, ll’’aprovaciió dells
nosttres monumentts Majjor e IInffanttiill..
Desprès de lla popullariittatt obttiinguda ll’’any passatt en ells monumentts,, lla
nosttra comiissiio ha deciidiitt ttornar a renovar ells nosttres monumentts per all
pròxiim exerciicii a ll’’arttiistte Allffret Chulliià..
Per ttercer any consecuttiiu ttornem a conffiiar en ell ttallller de Monserratt,, en
uns proyecttes pllens d’’iillusiio per par de lla comiissiio ii dell propii arttiistte ii amb
mollttes ganes de ttornar a consolliidar ells seus oriigiinalls ii exttraordiinariis
ttreballlls pllanttatts all poblle de Torrentt..
Aproffiittem per comuniicar–vos ells nomenamentts de Juanii Olliivas com a
Fallllera Majjor ii ells chiiquetts Mariia Gonzállez ii Esteban Viicente com a
màxiims exponentts de lla nosttra comiissiió iinffanttiill..
Salluttaciions;;
Josep Antonii Maroto ii Moran
Secrettarii Falllla Escullttor Viicentt Pallllardo
Fem Cultura, Fem Festa, Fem Falla

###BLANK###

Autor entrada: hablemosdefallas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *