Acte presentació Premis 2020 A.C. Casal Bernat i Baldoví

Punxa en la imatge per a veure les bases del concuso

El passat dijous, 16 de giner, va tindre lloc l’acte de presentació de la VII edició dels premis Casal Bernat i Baldoví.

El nostre president, Òscar Rueda, va explicar els detalls dels diferents premis que convoquem anualment. En esta ocasió va estar acompanyat pel quadro d’honor de la Falla Ramiro de Maeztu – Humaniste Furió, comissió guanyadora, en 2019, del premi “Almodí” a la millor escena reivindicativa valenciana.

Acompanyem foto de l’acte de presentació dels premis i les bases.

Esperem que esta informació siga del seu interés i que nos ajude en la seua difusió.

Casal Bernat i Baldoví

Estimat amic / Estimada amiga:

 

T’adjuntem les bases per a participar en els premis i distincions que convoca la nostra associació cultural per a les Falles de 2020:

 

–       Premi “Almodí” a l’escena reivindicativa valenciana.

–       Premis “Garrofa” a la millor crítica en llengua valenciana en la Falla.

–       Premi “Renaixença” a l’us de la llengua valenciana durant l’eixercici faller

–       Premi “El Mòle” al millor artícul d’investigació en el llibret.

–       Premi “Narrativa Fallera Jove” al millor relat curt d’un autor jove en el llibret.

–       Distincions “Purna” a l’us de la llengua valenciana en el llibret.

–       Distincions “Flama“ a l’us de la llengua valenciana en els texts de la Falla.

 

Esperem que siguen del vostre interés, i que decidiu la participació de la vostra comissió en els mateixos.

 

Salutacions cordials

PREMIS CASAL BERNAT I BALDOVÍ 2020

 

El treball en positiu per la defensa I valorlsacló de la cultura festiva pròpia; la dlnamlsacló de la festa de les falles com a patrimoni social i cultural del poble valencià; la promoció de l’us normal i creixent de la llengua valenciana en la festa; o l’estímul a la faena cultural de les comissions de falla, són, tots ells, fins fundacionals del Casal Bernat i Baldoví.

Per eixe motiu, l’associació cultural Casal Bernat i Baldoví convoca els seus premis per a les Falles de 2020. Estos premis se regiran per les següents bases.

 

 1. PREMIS

 

 1. PREMI “ALMODÍ” A L’ESCENA REIVINDICATIVA VALENCIANA

Se concedirà un premi, d’entre totes les Falles registrades prèviament en el concurs, a l’escena que, triada prèviament per la comissió registrada, millor reivindique, done a conéixer o critique la situació actual del patrimoni econòmic, social, cultural o històric del poble valencià.

Consistirà en un artístic estandart a la comissió de falla que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi, i 200 € més una distinció a l’artiste faller autor de l’escena.

El jurat podrà otorgar també, al seu criteri, fins a dos accèssits qe contaran també en un estandart.

Al premi “Almodí” només podran optar les comissions censades en la Junta Central Fallera.

En la valoració del jurat se tindrà en conte l’adequació de la temàtica, l’originalitat de la composició escènica, la seua coherència en la crítica expressada i el seu acabat.

Per a la participació en el premi “Almodí” serà prou en l’entrega, en format paper o electrònic, del full d’inscripció correctament complimentat. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 10 de març de 2020 a les 21 h. En el full de participació haurà d’identificar-se l’escena en que es participa, o be fer-ho en el moment de la visita del jurat a la Falla.

EL PREMI ALMODÍ ESTÀ PATROCINAT PER L’ATENEU MERCANTIL

 

 

 1. PREMIS “GARROFA” A LA MILLOR CRÍTICA EN LLENGUA VALENCIANA EN LA FALLA

S’otorgaran premis, a la Falla gran i Falla infantil que, respectivament, a criteri del jurat i entre les comissions registrades prèviament en el concurs, millors texts de crítica presenten en la Falla. Cada una de les categories contarà en primer, segon i tercer premi.

Consistiran en un artístic estandart, respectivament, a la Falla gran i Falla infantil que, a criteri del jurat, siguen mereixedores del premi.

El jurat valorarà:

–          L’adequació de la crítica, grafiada en els texts dels cartells colocats en la Falla, a les escenes que estos acompanyen;

–          La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) dels texts colocats en la Falla d’acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la RACV.

Als premis “Garrofa” només podran optar les comissions censades en la Junta Central Fallera.

Per a la participació en els premis “Garrofa” serà prou en l’entrega, en format paper o electrònic, del full d’inscripció correctament complimentat. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 10 de març de 2020 a les 21 h. En el full de participació haurà d’indicar-se si es participa en la Falla Gran, l’Infantil, o les dos.

ELS PREMIS GARROFA ESTAN PATROCINATS PER PLOTEARTE + REM ESPAI CREATIU (Garrofa gran) i CALVESTRA CENTRO DE OCIO Y TURISMO RURAL (Garrofa infantil).

 

 1. PREMI “RENAIXENÇA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA DURANT L’EIXERCICI FALLER

Premi únic. El jurat podrà considerar-se l’otorgament d’un accèssit.

El jurat premiarà a la comissió que més s’haja distinguit, en la seua activitat de l’eixercici, per un us normal, efectiu, generalisat, creatiu i positiu de la llengua valenciana, en tots els mijos possibles (oral, escrit, audiovisual, electrònic).

Consistirà en un artístic estandart, a la comissió de falla que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi,

Per a optar al premi “Renaixença” s’haurà de presentar una memòria d’activitats de la falla durant l’eixercici, adjuntant els documents en format paper o electrònic que es consideren oportuns per a acreditar adequadament les activitats realisades.

El jurat valorarà especialment:

–          Que la documentació interna de funcionament de la falla es realise en valencià.

–          Que en les activitats culturals de la comissió es dedique atenció a la llengua valenciana: com a llengua vehicular de les activitats, potenciant el seu us lliterari, difonent l’obra dels seus escritors actuals o passats, etc. Se puntuarà especialment, en estes activitats, la seua originalitat, resò social i repercussió efectiva en les generacions més jóvens.

–          Que en els actes públics de la comissió, pàgina web, etc., s’utilise de forma preferent o com a mínim equilibrada la llengua valenciana.

–          Que el llibret o llibrets de falla estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana.

–          La correcció llingüística en l’us oral o escrit de l’idioma, d’acort en la normativa de la RACV.

Al premi “Renaixença” podran optar totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.

La presentació de documentació per a optar al premi “Renaixença” a l’us de la llengua valenciana durant l’eixercici faller, tindrà com a data llímit el dia 4 de març de 2020 a les 21 h.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, en el que s’escriurà “Premis Casal Bernat i Baldoví”, i consistirà en:

–          Full d’inscripció complimentat.

–          Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n’hi ha també infantil i es vol participar en ell).

–          Memòria d’activitats de la falla durant l’eixercici que s’indica més amunt, adjuntant els documents en format paper o electrònic que es consideren oportuns per a acreditar adequadament les activitats realisades.

EL PREMI RENAIXENÇA ESTÀ PATROCINAT PER “COLEGIOS SIGLO XXI”

 

 

 

 1. PREMI “EL MÒLE” AL MILLOR ARTÍCUL D’INVESTIGACIÓ EN EL LLIBRET

Se concediran tres premis (primer, segon i tercer) al millor artícul d’investigació inclòs en el llibret de la falla.

El primer premi anirà dotat en 400 €, que es repartirà en 200 € per a la comissió i 200 € per a l’autor o autors de l’artícul.

S’entregarà ademés un estandart a la comissió guanyadora de cada premi i un distintiu a l’autor o autors dels artículs guanyadors.

El jurat valorarà especialment, a l’hora d’adjudicar el premi, la rigorositat de l’investigació, l’originalitat del tema tractat, l’amenitat de l’exposició, i l’adequació en quant a estructura i correcció de l’idioma valencià, segons la normativa de la RACV.

S’estipula un mínim de 10 pàgines d’extensió per a l’artícul. Podrà aplegar-se a dita extensió mínima per mig de la combinació d’artículs diferents, sempre que estiguen relacionats per un mateix fil conductor o temàtica.

Podran participar en el premi “El Mòle” totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.

Podran participar en el premi “El Mòle” totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.

La presentació de documentació per a optar al premi “El Mòle” al millor artícul d’investigació en el llibret, tindrà com a data llímit el dia 4 de març de 2020 a les 21 h.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, en el que s’escriurà “Casal Bernat i Baldoví – Premis El Mòle”, i consistirà en:

–          Full d’inscripció complimentat.

–          Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n’hi ha també infantil i es vol participar en ell).

–          Llistat d’artículs, continguts en el llibret, en els que la falla vol participar en el premi, acompanyats del nom i llinages dels seus autors. Estos autors quedaran també clarament identificats en el llibret.

EL PREMI EL MÒLE ESTÀ PATROCINAT PER L’ATENEU MERCANTIL

 

 

 1. . PREMI NARRATIVA FALLERA JOVE

El premi consistirà en 200 € a l’autor, al millor relat, conte o narració en llengua valenciana publicat en el llibret de la falla. S’entregarà ademés un artístic estandart a la comissió guanyadora.

El relat tindrà una extensió d’entre 2 i 6 pàgines de llibret, en temàtica lliure.

L’autor haurà de tindre entre 14 i 35 anys.

El jurat, compost per escritors, valorarà l’originalitat del tema tractat, els seus valors lliteraris i l’adequació en quant a estructura i correcció de l’idioma valencià, segons la normativa de la RACV

Podran participar en el premi totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.

La presentació de documentació per a optar al premi tindrà com a data llímit el dia 4 de març de 2020 a les 21 h, si be s’haurà d’haver entregat abans del dia 22 de febrer el relat imprés en paper, en la mateixa direcció, o be en format .doc, en el correu electrònic casal.bernat.baldovi@gmail.com.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, i consistirà en:

–       Full d’inscripció complimentat.

–       Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n’hi ha també infantil i es vol participar en ell).

–       Llistat de relats, continguts en el llibret, en els que la falla vol participar en el premi, acompanyats del nom i llinages dels seus autors. Estos autors quedaran també clarament identificats en el llibret.

EL PREMI NARRATIVA FALLERA JOVE ESTÀ PATROCINAT PER “COLEGIOS SIGLO XXI”

 

 

 1. DISTINCIONS

 

 1. DISTINCIONS “PURNA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN EL LLIBRET

Se concediran “Purnes”, en número màxim de 20, a les comissions de falla que redacten els texts del llibret de falla íntegrament en llengua valenciana, triant-se, d’entre totes elles, a les que ho facen en una major correcció.

Se concedirà un diploma acreditatiu a cada comissió que, a criteri del jurat, siga mereixedora de tal distinció.

El jurat valorarà:

–          Que tots els texts del llibret estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana –podrà exceptuar-se la publicitat insertada en el mateix–.

–          La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) d’acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la RACV.

Podran participar en el concurs totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.

La presentació de documentació per a optar a les Distincions “Purna” a l’us de la llengua valenciana en el llibret, tindrà com a data llímit el dia 4 de març de 2020 a les 21 h.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, en el que s’escriurà “Casal Bernat i Baldoví – Distincions us llengua valenciana en llibret”, i consistirà en:

–          Full d’inscripció complimentat.

–          Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n’hi ha també infantil i es vol participar en ell).

 

 

 1. DISTINCIONS “FLAMA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN ELS CARTELLS DE FALLA

Se concediran “Flames”, en número no determinat de bestreta, a les comissions de falla que redacten els texts i cartells de la Falla íntegrament en llengua valenciana.

Se concedirà un diploma acreditatiu a cada comissió que, a criteri del jurat, siga mereixedora de tal distinció.

El jurat valorarà:

–          Que tots els texts de la falla estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana.

–          La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) d’acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la RACV.

Podran participar en el concurs les comissions de falla censades en la Junta Central Fallera. No serà necessari en este cas l’inscripció expressa puix un jurat específic recorrerà totes les falles que es planten, pero sí convenient.

Per a la participació en les distincions “Flama” serà prou en l’entrega, en format paper o electrònic, del full d’inscripció correctament complimentat. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 10 de març de 2020 a les 21 h.

En el full s’especificarà si es participa en les dos falles, només en la gran o només en l’infantil.

 

 

 1. PRESENTACIÓ DE MATERIALS

La documentació que siga suficient entregar-la en format electrònic (fulls de participació, archius electrònics per a optar al premi “Renaixença” i relats per a optar al premi “Narrativa fallera jove”) podrà enviar-se a la direcció de correu electrònic casal.bernat.baldovi@gmail.com.

La documentació en paper (incloent el llibret) o en format electrònic en soport CD o pen-drive, podrà enviar-se per correu postal o be entregar-se directament en la sèu de l’entitat cultural colaboradora Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 – 46003 Valéncia, Tel. 96 391 09 92, de 10 h. a 13 h. per lo matí, i de 17 h. a 21 h. per la vesprada, en sobre tancat, indicant en l’exterior del sobre les paraules “Premis Casal Bernat i Baldoví”.

En el full d’inscripció s’haurà de marcar en una aspa (X) el premi o premis als quals se desija optar, i complimentar totes les senyes; especialment, les referides a forma de contacte (teléfon i correu electrònic). És obligatori el correcte complimentat d’este full per a poder participar.

És suficient aportar un únic eixemplar del llibret per cada falla participant, encara que es desige optar a varis premis.

Tota la documentació es pot enviar en un únic sobre, encara que es participe en varis premis.

 

 

 1. UNS ATRES CONDICIONANTS
 • El jurat per als premis “Garrofa” i “Almodí”, serà nomenat pel Casal Bernat i Baldoví i realisarà visita a les falles participants entre els dies 16 i 17 de març.
 • El jurat per als premis “El Mòle”, “Narrativa Fallera Jove” i per a les distincions “Purna” i “Flama” serà igualment nomenat pel Casal Bernat i Baldoví.
 • El jurat per al premi “Renaixença” serà nomenat pel Casal Bernat i Baldoví i la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV.
 • Els jurats nomenats no podran votar, si és el cas, per una comissió de la qual siguen fallers, o hagen colaborat a la confecció del seu llibret o guió de falla. En qualsevol cas, dita circumstància intentarà evitar-se a l’hora de conformar els diferents jurats.
 • El fallo dels jurats se farà públic ans del 19 de març en la pàgina web i el perfil de Facebook del Casal Bernat i Baldoví, i es comunicarà també a la persona designada com a responsable per les comissions guanyadores en les seues respectives inscripcions. Este fallo serà irrecurrible.
 • L’acte d’entrega dels premis se farà abans del més de juny de 2020, en el transcórrer de la Gala Anual del Casal Bernat i Baldoví que es celebrarà en el lloc que oportunament es comunicarà a les comissions de falla guanyadores dels premis.
 • La participació en el concurs supondrà l’acceptació íntegra de les presents bases.

 

Autor entrada: hablemosdefallas